CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง จิราพร โพธิ์สุวรรณ เงื่อนไขการกู้ 1.กรณีมีคนค้ำ ผู้ค้ำจะต้องเป็นเจ้าบ้านและมีรายได้20,000บาทขึ้นไป จะต้องมีสลิปเงินเดือนยืนยันสามารถกู้ได้ตั้งแต่10,000-100,000บาท(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2.กรณีไม่มีคนค้ำ ผู้กู้จะต้องจ้างคนค้ำประกันโดยมีอัตราค่าจ้างหมื่นละ500บาท สามารถกู้ได้ตั้งแต่10,000-100,000บาทเท่านั้น ***กรณีผู้กู้รายใหม่จะต้องชำระค่าจ้างคนค้ำประกันเองยังไม่สามารถหักในเงินต้นได้เนื่องจากยังไม่มีเครดิตในการกู้ยืม*** จะหลอกให้เราโอนเงินค้ำไปก่อนแล้วให้รอแล้วเค้าก็เงียบไม่ตอบเราอีกเลย

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1612

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

จิราพร โพธิ์สุวรรณ

ชื่ออื่นๆ

Ten Pornsawan

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

8530136896

จำนวนเงินที่คนโกง

1,500

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Luksamon Kerativittayakron