CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง กมลชนก จันคง กู้เงินจำนวน2000ไม่คืนบล็อกไลน์ทิ้ง บล็อกเฟส

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #949

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

กมลชนก จันคง

ชื่ออื่นๆ

หนึ่ง

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

0987707851

ธนาคารคนโกง

พร้อมเพย์

เลขที่บัญชีคนโกง

0987707851

จำนวนเงินที่คนโกง

2,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ฟ้า ใส